ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

Etik Komisyon Toplantısı 2008
Teşekkülümüz Etik Komisyonu
 
Başkan:     Dr Turgay TURNA Genel Müdür Yardımcısı
Üye:          Ahmet ÖZGÜMÜŞ Teftiş Kurulu Başkanı
Üye:          Av. Dilaver DEMİR Hukuk Müşaviri
 
Komisyonumuza 2008 yılında herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
Etik haftası etkinlikleri çerçevesinde etik davranış ilkeleri konusunda anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması sonucu çıkan sonuç;
“26/05/2008 tarihinde Genel Müdürlükte çalışan Memur, Sözleşmeli ve İşçi personelden toplam 80 kişi anket sorularına cevap vermiştir. Katılımcıların cevapları içerisinde A şıkkı 491 defa, B şıkkı 128 defa, C Şıkkı 28 defa, D şıkkı 22 defa, E Şıkkı 131 defa işaretlenmiştir.
Katılımcıların cevaplarından A şıkkı % 61,3 lük bir kısım teşkil etmekte olup bu cevap katılımcıların etik davranış ilkeleri konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini ortaya koymaktadır.
Katılımcıların cevaplarından %16,4 ü E şıkkı olup buradan da katılımcıların üzerine düşen görev ve yetkileri tam anlamıyla yerine getiremediği olgusu ortaya çıkmaktadır.
Cevaplardan %16 sı B şıkkı tamamen yerine getirilemese de kısmen bir takım ödevleri gerçekleştirip, çevremizde gerçekleşen olaylara da mümkün olduğu kadar kayıtsız kalınmamaya çalışıldığını göstermektedir.
Yine cevaplardan % 3,5 ile C şıkkı da etik davranış ilkeleri konusundaki bilgi ve uygulama yetersizliğini ayrıca duyarlılık ve hassasiyetin zayıflığını göstermektedir.
Aynı şekilde % 2,8 lik oranla D şıkkı da C şıkkında olduğu gibi katılımcıların davranış, uygulama ve bilgi konusundaki yetersizliklerini ortaya koymaktadır.
Genel olarak etik davranış ilkeleri konusunda verilen cevaplardan yola çıkarak katılımcıların duyarlı, bilinçli ve hassas olduklarını söyleyebiliriz.”
Şeklinde olmuştur.
Hizmet alımı yoluyla 2009 yılında “Mesleki Etik İlkeler ve Yolsuzlukla Mücadele” konusunda yöneticilere eğitim verilecektir.
Arz ederiz.
Rize, 28/01/2009
Ek: Anket soruları ve cevap icmali.
 
Etik Davranış İlkeleri Anketi Soruları
 
1- Kamu görevlilerinin uyması gereken Etik Davranış İlkelerini biliyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
2- Görevinizi, yapılmış olan İş Tanımına uygun yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
3- Görevinizle ilgili olarak kamu hizmeti alan kişileri ve iş ortaklarınızı yeterince bilgilendirdiğinizi
düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
4- Şimdiye kadar Etik Davranış İlkelerinin ihlali gerekçesiyle ilgili birimlere bildirimde bulundunuz mu?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
5- Görevinizle ilgili olarak çalıştığınız kurumda gerekli güven, nezaket ve saygı konularında yeterli
olduğunuzu düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
6- Çalıştığınız kurumda görev ve yetkilerin objektif kullanıldığını düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
7- Kullandığınız araç ve gereçlerin kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğinize inanıyor
musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
8- Kurumunuzda sizi vicdanen rahatsız eden olmaması gerektiğine inandığınız ama bunu ifade etmekten
çekindiğiniz davranış ya da eylemler oldu mu?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
9- İşinizi yaparken herkese eşit davrandığınızı düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
10- Çalıştığınız kurumun amaç ve misyonuna; ülkenin çıkarları toplum refahı ve kurumunuz hizmet
idealleri doğrultusunda hareket ettiğinizi düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ ANKET SORULARINA VERİLEN CEVAPLARIN ŞIKLARA GÖRE İCMALİ

 

 

ANKETE

KATILAN

CEVAP ŞIKLARI TOPLAMI

 

a

b

c

d

e

Toplam

 

80 Kişi

491

128

28

22

131

800

 

%’si

61,3

16

3,5

2,8

16,4

100

 
                 
 
 26/05/2008 tarihinde Genel Müdürlükte çalışan Memur, Sözleşmeli ve İşçi personelden toplam 80 kişi dikkate alınarak, anket sonuçlandırılmıştır.
 
Dr. Turgay TURNA                                    Ahmet ÖZGÜMÜŞ                                       Dilaver DEMİR
Genel Müdür Yardımcısı                          Teftiş Kurulu Başkanı                                  Hukuk Müşaviri
Etik Komisyonu Başkanı                          Etik Komisyonu Üyesi                                Etik Komisyonu Üyesi