ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

2011 Yılı Etik Komisyonu Faaliyet Raporu
Teşekkülümüz Etik Komisyonu
 
Başkan :     Dr Turgay TURNA Genel Müdür Yardımcısı
Üye :           Ahmet ÖZGÜMÜŞ Teftiş Kurulu Başkanı
Üye :           Av. Dilaver DEMİR 1. Hukuk Müşaviri
 
Komisyonumuza 2011 yılında herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
 
Etik haftası etkinlikleri çerçevesinde etik davranış ilkeleri konusunda anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması sonucu düzenlenen 06/06/ 2011 tarihli Sonuç Raporu;
“Etik davranış ilkelerine ilişkin ekteki 10 sorudan ve 5 seçenekli cevap şıklarından oluşan anket 30/05/2011 tarihinde Genel Müdürlükte çalışan Memur, Sözleşmeli ve İşçi personelden 153 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Bu ankette, katılımcıların cevapları içerisinde A şıkkı 927 defa, B şıkkı 275 defa, C şıkkı 75 defa, D şıkkı 41 defa, E Şıkkı 212 defa işaretlenmiştir.
Katılımcıların cevaplarından A şıkkı % 60,59’luk bir kısım teşkil etmekte olup bu cevap katılımcıların etik davranış ilkeleri konusunda üzerine düşen sorumlulukları önemli ölçüde yerine getirdiklerini ortaya koymaktadır.
Cevaplardan %17,97’si B şıkkı olup bu, tamamen yerine getirilemese de kısmen bir takım ödevleri gerçekleştirip, çevremizde gerçekleşen olaylara da mümkün olduğu kadar kayıtsız kalınmamaya çalışıldığını göstermektedir.
Yine cevaplardan % 4,90 ile C şıkkı da etik davranış ilkeleri konusundaki bilgi ve uygulama yetersizliğini ayrıca duyarlılık ve hassasiyetin zayıflığını göstermektedir.
Aynı şekilde D şıkkında etik davranış ilkeleri konusunda, katılımcıların bilgi ve uygulama yetersizliğinin, duyarlılık ve hassasiyetin zayıflığının % 2,68’lik oranında çok belirgin olduğunu göstermektedir.
Katılımcıların cevaplarından %13,86’sı E şıkkı olup buradan da katılımcıların yaklaşık %14’ünün etik ilkeler açısından üzerine düşen görev ve yetkileri yerine getiremediği olgusu ortaya çıkmaktadır.
Verilen cevaplardan yola çıkarak etik davranış ilkeleri konusunda genel olarak katılımcıların duyarlı, bilinçli ve hassas olduklarını söyleyebiliriz.”
Şeklinde olmuştur.
 
Arz ederiz.
 
Rize, 30/01/2012
 
Ek: Anket soruları ve cevap icmali.
 
Etik Davranış İlkeleri Anketi Soruları
 
1- Kamu görevlilerinin uyması gereken Etik Davranış İlkelerini biliyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
2- Görevinizi, yapılmış olan İş Tanımına uygun yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
3- Görevinizle ilgili olarak kamu hizmeti alan kişileri ve iş ortaklarınızı yeterince bilgilendirdiğinizi
düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
4- Şimdiye kadar Etik Davranış İlkelerinin ihlali gerekçesiyle ilgili birimlere bildirimde bulundunuz mu?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
5- Görevinizle ilgili olarak çalıştığınız kurumda gerekli güven, nezaket ve saygı konularında yeterli
olduğunuzu düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
6- Çalıştığınız kurumda görev ve yetkilerin objektif kullanıldığını düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
7- Kullandığınız araç ve gereçlerin kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğinize inanıyor
musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
8- Kurumunuzda sizi vicdanen rahatsız eden olmaması gerektiğine inandığınız ama bunu ifade etmekten
çekindiğiniz davranış ya da eylemler oldu mu?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
9- İşinizi yaparken herkese eşit davrandığınızı düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 
10- Çalıştığınız kurumun amaç ve misyonuna; ülkenin çıkarları toplum refahı ve kurumunuz hizmet
idealleri doğrultusunda hareket ettiğinizi düşünüyor musunuz?
a) Evet b) Kısmen c) Biraz d) Çok Az e) Hayır
 

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
GENEL MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARININ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ ANKET SORULARINA VERDİKLERİ CEVAPLARIN ŞIKLARA GÖRE İCMALİ
 


ANKETE

KATILAN

CEVAP ŞIKLARI TOPLAMI

 

a

b

c

d

e

Toplam

 

153 Kişi

927

275

75

41

212

1530

 

%´si

60,59

17,97

4,9

2,68

13,86

100

 


  
Genel Müdürlükte çalışan memur, sözleşmeli ve işçi personelden 153 kişinin katılımıyla 30/05/2011 tarihinde gerçekleştirilen anketin, cevaplanan şıklar itibariyle sonucuna ilişkin bu tutanak Genel Müdürlükte 06/06/2011 tarihinde düzenlenmiştir.
 
Dr. Turgay TURNA                           Ahmet ÖZGÜMÜŞ                              Dilaver DEMİR
Genel Müdür Yardımcısı                 Teftiş Kurulu Başkanı                        1. Hukuk Müşaviri
Etik Komisyonu Başkanı                 Etik Komisyonu Üyesi                       Etik Komisyonu Üyesi