İHALE DETAY


İhale Adı2023 YILI 4000 ADET BİG-BAG YARI MAMUL (BİG-BAG TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ İHALESİ
İhale Yapılacak BirimCUMHURİYET ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi1.6.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.18.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.1.6.2023ÇAYKUR
CUMHURİYET ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Satınalma Komisyonu Başkanlığı

Genel Müdürlüğümüzün 18/05/2023 tarih ve 200582 sayılı olurları gereği Fabrikamızdan 100.Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne taşıması yapılacak yarı mamul (big bag torbalı) kuru çayların Nakliyesi işi için hizmet alımı 4734 sayılı K.İ.K. 3/g maddesi gereği Açık İhale usulü ile yapılacaktır. Hizmet alımı işine ait ihale 01/06/2023 Salı günü saat 14:00’de Fabrikamızda yapılacaktır. 

 Hizmet alımı İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda çıkartılmıştır.

1-Müdürlüğümüz tarafından toplam 4.000 Adet Big-Bag yarı mamul(big bag torbalı) kuru çay  nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 
2-Bu işe ait şartnameler, Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü Merkez/RİZE adresinden 50.00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01/06/2023 saat 14.00’e kadar Cumhuriyet Çay Fabrikası evrak kayıt bürosu Taşlıdere Mahallesi Sevgi cad.No:32 Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.  
4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5-İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.
7-İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat  vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.
8-İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
9-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.