İHALE DETAY


İhale Adı255 mm ve 360 mm Selefon Film Satın Alınacaktır.
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi5.4.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.13.3.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.5.4.2023255 mm ve 360 mm Selefon Film Satın Alınacaktır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

 

             1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü (İyidere-Rize) ihtiyacı  olan 12.000 kg. 255 mm ve 1.000 kg. 360 mm selefon film %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

 2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.04.2023 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

            4 – Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

            5-   İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

            6 – Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

            7 – Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

            8 – İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

            9- İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 – Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.