İHALE DETAY


İhale Adı100 Gr. Rize Turist Çayı Baskılı Bobin Alımı
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi26.4.2021
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.29.3.2021
İhale Başvuru Bit.Tar.26.4.2021BASKILI BOBİN SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

1-Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 15.000 kg. 100 gr. Rize Turist çayı baskılı bobin, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.04.2021 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif veremezler

10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.