İHALE DETAY


İhale AdıSürmene-İyidere Yeni Paketleme Fabrikası Big-Bag Nakliye İhalesi
İhale Yapılacak BirimSÜRMENE ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi4.2.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.11.1.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.4.2.2019   Fabrikamızdan İyidere Yeni Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne %20 artar eksilir opsiyonlu olmak üzere toplam 2.000 ton torbalı kuru çay (Big bag) nakliyesi için ihale yapılacaktır. Yarı mamul torbalı kuru çaylar(Big Bag) için 04.02.2019 Pazartesi günü saat 14.00 de Fabrikamız Satınalma Komisyonu Başkanı odasında vasıta kiralaması şeklinde hizmet alımı ihalesi yapılacaktır. Söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesi (g) bendi gereği istisna kapsamında olduğundan ihale, Satınalma Yönetmeliğimizin 9. Maddesi gereği açık ihale usulü şeklinde duyurularak pazarlık yapılmak suretiyle sonuçlandırılacaktır. İhaleye iştirak edecek firma ve kooperatifler aşağıda maddeler halinde belirtilen evrak ve dokümanları, verecekleri teklif mektubu ile birlikte ihale tarihi olan 04.02.2019 Pazartesi günü saat 14.00’ e kadar Fabrikamız evrak kayıta teslim etmeleri gerekmektedir.İHALAYE KATILACAK OLAN FİRMALARDAN İSTENEN BELGELER1-Teklif mektubu (örneği) Fabrikamızdan temin edilebilir.

2-İhaleye iştirak edecek firma ve kooperatifler teklif mektupları ile birlikte 150.000,00 TL’ lik (Yüzellibin Lira) mal teminat mektubu ile banka veya finans kurumlarından teminat mektubu

3-İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler teklif edecekleri bedelin KDV hariç olmak üzere en az %3 ‘ünden az olmamak üzere geçici teminat vermek zorundadırlar.

4-İhale dokümanlarını satın aldığına dair banka dekontu veya belge dosyada olacaktır. (Dokuman bedeli: 30,00 TL)

5-İhale tarihinden itibaren yaklaşık 2.000 ton torbalı kuru çayın nakliyesi  İyidere Yeni Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilecektir.

6-Fabrikamızdan torbalı dökme çaylar için yüklenilebilecek boşaltılabilecek özelliklere sahip (kamyon, kısmen tır vb.) çaylar için kapalı kasa tenteli veya brandalı araçların onaylı ruhsatlarının fotokopilerini gösterir kapasite durum belgesi veya kiralama yapmışsa kiralama yaptığı araçların tam olarak kullanmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı kiralama sözleşmesi,

7-Bağlı bulunduğu yerden ilgili Ticaret Sanayi Odası belgesini yeni almış olmak,

8-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin Karayolları Taşıma Kanunu veya Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre alacakları yetki belgesi olan K1 ve R1 belgeleri,

9-Teklif kooperatif adına veriliyorsa kooperatifin tüzüğü, teklif mektubunu imzalayanın yetkili olduklarına dair noter onaylı imza sirküleri,

10-SGK ve Vergi Dairesine kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

11-Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname,

12-İhale uhdesinde kalan firma karar ve sözleşme pulunu peşin yatıracaktır.İlanen duyurulur.