İHALE DETAY


İhale AdıYAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE
İhale Yapılacak BirimSELİMİYE ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi26.2.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.11.1.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.26.2.2019Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü 

İhale Tarihi : 26.02.2019 14:00:00

İKN             : 2019/17069

1-YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR. Selimiye Cay Fabrikası Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.400.000 Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.

2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Adres : Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü Merkez / Rize adresinden temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 26/02/2019 Salı günü saat 14.00’e kadar Selimiye Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Selimiye Köyü / Merkez / Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

 4- Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

 5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

 6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

 7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

 8- İstekliler bu ihalede yükleme ve nakliye işine tek teklif vereceklerdir. ( Kısmi teklife kapalıdır )

 9- İhaIe Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10- TeşekküIümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,Satmalma ve îhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.